Welkom bij Theo Boons (2024)

Welkom bij Theo Boons (1)

Heb je besloten dat we gaan samenwerken? Reken er maar op dat er op het afgesproken tijdstip een MAN-bus met ons logo voor je deur stopt - zelfs aan het Brabants kwartiertje doen wij onder werktijd niet. Na het parkeren stapt er een vriendelijke en enthousiaste techneut uit. Op het oog vanzelfsprekende zaken, maar daarmee niet minder belangrijk. Zonder klanten kunnen ook wij wel inpakken, dus we behandelen onze relaties met respect. Dat zit ‘m onder andere in afspraken nakomen, duidelijk en transparant communiceren en prettig in de omgang zijn.

TheoBoon’ers zijn harde werkers met liefde voor het installatievak. Het zijn veelal ook jonge en vooruitstrevende mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in de techniek van morgen. Die techniek verandert nogal snel, maar wij zitten ook niet stil. Door onder meer trainingen en toolboxmeetings houden we het kennisniveau van onze mensen up-to-date.

Onderdeel van de Theo Boons Groep
We zijn een jong bedrijf met enthousiaste medewerkers, maar dat betekent niet dat TheoBoons Installaties pas komt kijken. Integendeel! We maken deel uit van de familie van de Theo Boons Groep, een Belgisch bedrijf dat al decennialang aan de weg timmert en op projectlocaties sleutelt. We kunnen altijd terugvallen op de expertise van deze gerenommeerde groep. En als de aard of omvang van het werk erom vraagt, vliegen we Vlaamse techniekers in. Zo kunnen we installatietechniekprojecten van welke omvang dan ook goed en flexibel uitvoeren.

We realiseren ons maar al te goed dat wij invloed hebben op de totale doorlooptijd van je project. Daar handelen we dan ook naar, door ons flexibel op te stellen en met urgentie te werken. Wij beseffen maar al te goed dat er binnen de bouw met strakke planningen wordt gewerkt. Dus houden we de vaart erin.

Waar veel bedrijven in onze sector kampen met een tekort aan installateurs, hebben wij het privilege dat we wél altijd over voldoende capaciteit beschikken. Onze samenwerking met de Theo Boons Groep helpt ons aan deze flexibele schil.
Wil je meer weten over TheoBoons

Welkom bij Theo Boons (2)

Welkom bij Theo Boons (3)

Welkom bij Theo Boons (4)

Het ontstaan van TheoBoons Installaties
Voor het ontstaan van TheoBoons Installaties hoeven we niet zo diep in ons geheugen te graven als onze geothermiespecialisten in de grond doen. We schrijven najaar 2020. Patrique Dankers gaat met de realisatie van een bedrijfspand de samenwerking aan met Theo Boons.

Dat project smaakt naar meer. Lang verhaal kort: de kwaliteit van het geleverde werk is subliem. ‘We zouden samen meer projecten moeten gaan doen’, is de conclusie van Patrique en Theo. Omdat beide heren meer van daden dan van woorden houden, is dat de trigger om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Sinds een mooie septemberdag in 2020 staat TMheoBoons Installaties ingeschreven in het handelsregister van de KvK.

Gevarieerde projecten
Al snel wordt het druk in onze opdrachtenmailbox en aan de telefoon. En groeit de lijst met projecten waaraan we een bijdrage leveren. Dat doen we vooral door complete installaties op het gebied van verwarming, koeling, ventilatie en sanitair aan te leggen. Daarbij zijn we behoorlijk sterk gericht op toekomstgerichte en milieusparende technieken. Onze focus ligt steeds meer op warmtepompsystemen, hybride pompen en duurzame installatieoplossingen. Welke soort bouw? Van alles. Bedrijfspanden, medische centra, woningen, appartementencomplexen en ga zo maar door.

De toekomst zien we met veel vertrouwen tegemoet. Als we de woningbehoefte, bouwplannen en verduurzamingsagenda bekijken, denken we niet dat we ons de komende jaren hoeven te vervelen. Dat vraagt om een vakkundige en betrouwbare partner. Gelukkig heb je ons gevonden.

Ons werkgebied
Onze installateurs houden zich liever bezig met mooi installatiewerk dan met reizen. Daarom werken we vooral in een straal van pakweg vijftig kilometer om Helmond. Ongeveer een uur rijden dus, files niet meegerekend. Maar we kijken natuurlijk niet op tien minuten reistijd meer of minder.

Welkom bij Theo Boons (5)

Service en onderhoud
Service tot aan de voordeur? Nee, wij gaan heel wat verder. We beseffen maar al te goed dat regelmatig, professioneel onderhoud een harde eis is om de installaties in topconditie te houden. Dat dekken we af met onze servicecontacten. We willen namelijk dat je zonder zorgen kunt genieten van onze installaties. Na het opleveren blijven we dus in beeld. Voor goed advies en uitstekende service zijn we nooit ver weg. Zo halen we samen alles uit de gebruiksduur van je installatie en blijft alles werken als een zonnetje. Op deze manier blijft het rendement van je toestellen maximaal.

Is er toch iets stuk? Vervelend, maar wij lossen het op. We laten je niet in de kou (of hitte) zitten, maar komen snel naar je toe om reddend op te treden. Om een storing of defect te melden, volstaat een bericht of telefoontje aan ons. De contactgegevens vind je hier.

Leerbedrijf
We vinden het belangrijk om jonge mensen enthousiast te maken voor ons prachtige vak. Daarom is TheoBoons Installaties een SBB-leerbedrijf. We werken nauw samen met opleidinginstituten, zoals het ROC, Summa College en IW Nederland. Op die manier kunnen studenten bij ons in de praktijk ervaren of de installatietechniek hun roeping is.

Welkom bij Theo Boons (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated:

Views: 5840

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.